Fragmenty ze Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Celem Parafialnej rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych. Przewodniczącym Rady jest proboszcz. Poza proboszczem członkami Rady powinny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno – finansowych. Członków Rady wybranych przez proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza Arcybiskup Poznański. Kadencja Rady trwa 4 lata. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach: angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych, remont obiektów parafialnych, budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących, zmiana przeznaczenia budynków, kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości, dzierżawa gruntów, najem budynków parafialnych, zaciąganie kredytów, zgłaszanie działalności gospodarczej parafii. Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie sprawozdanie za rok miniony oraz, do zaopiniowania, budżet parafii  na rok bieżący. Ważniejsze ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.