Fragmenty ze Statuty Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusz, przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz parafialnych grup apostolskich. Proboszcz może też do rady wskazać katolików świeckich odznaczających się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii.  Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwierdzenia przez Arcybiskupa Poznańskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z duszpasterstwem parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię Rady. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego. Ważniejsze ustalenia Rady powinny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.